Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu clientul

CONTRACT
de comercializare a pachetelor de servicii turistice
nr.  încheiat la data 

Prezentul Contract de comercializare a pachetelor de servicii turistice (denumit, în continuare, Contractul) se încheie în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, inclusiv, a prevederilor „Ordonanței nr. 2 din 2 august 2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative” și a „Procedurilor de garantare din 15 ianuarie 2019 a sumelor plătite de călători în legătură cu pachetele de servicii de călătorie/serviciile de călătorie asociate în cazul insolvenței agenției de turism organizatoare și procedurile de despăgubire a călătorilor”
 între:
 
    I.PĂRȚILE CONTRACTANTE 

    I.1. Societatea WUVAM TOURS S.R.L, cu sediul în Arad, str. Closca nr 2, ap 4, număr de înregistrare la Registrul Comerţului Arad J02/1600/2017, Cod de Înregistrare Fiscală RO38147255, cont bancar RO75INGB0000999907171353, deschis la ING BANK ROMÂNIA, titulară a Licenţei de turism nr. 691, pentru Agenţia Wuvam Tours, reprezentată prin administrator Bojin Amelia - Briana, în calitate de Agenție de turism intermediară, în numele agentiei organizatoare ............... în calitate de agenție organizatoare, denumită în continuare Agenţia,

 și

 I.2. Turistul, dna / dl ................, domiciliat/ă in localitatea ............ , str ........... , nr ............., judet ..............., posesor / posesoare a CI seria ..........numarul ............, CNP ....................... denumita, în continuare, Turistul
   
denumite, la plural, Părțile, au convenit la încheierea prezentului contract, după cum urmează:
   
II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 II.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher / bilet de odihnă/tratament / bilet de excursie / alt înscris anexat prezentului contract, precum şi eliberarea documentelor de plată şi călătorie aferente, mai exact:

......................................................................................

III. MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI

III.1. Contractul se încheie, după caz, în oricare din următoarele situaţii: 
III.1.a. În momentul semnării Contractului de către turist și a plății avansului (condiții cumulative). Este asimilată semnării Contractului și acceptarea expresă a ofertei de servicii turistice, inclusiv, prin confirmarea formularului de ofertă  (anexă întâi, parte integrantă a prezentului Contract), prin mijloace electronice de comunicare la distanță, urmată de achitarea avansului; 
III.1.b. În momentul în care turistul primeşte confirmarea scrisă a rezervării de la Agenţie, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data întocmirii bonului de comandă. Este responsabilitatea agenţiei de turism de a informa turistul, prin orice mijloace scrise agreate cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervări de servicii, Agenţia va solicita un avans de până la . ........% din preţul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcţie de data la care turistul solicită serviciile sau de politica turului operator.
III.1.c. În momentul eliberării documentelor de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie, enumerare exemplificativă),  în cazul în care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agenţiei de turism sau există deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori. inclusiv în format electronic și turistul achită integral prețul serviciilor contractate.
III.2. În cazul contractelor negociate în afara spațiilor comerciale, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015, Agenția va furnizeaza turistului un exemplar sau confirmarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie pe suport hârtie sau, în cazul în care călătorul este de acord, pe un alt suport durabil.

 IV. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ 
 IV.1. Preţul Contractului
Prețul total al Contractului este de ......... euro / ......... ron. 
Preţul și condițiile de modificare ale acestuia sunt specificate și în formularul de ofertă, anexa 1 la prezentul Contract, comunicat pe suport scris, sau în format electronic. În considerarea formularul de ofertă acceptat și/sau a Contractului va fi emisă  factura fiscală aferentă serviciilor comercializate. 
IV.2. Modalităţi de plată 
IV.2.1. La încheierea contractului se percepe un avans de 10% din preţul stabilit sau, după caz, plata integrală a contravalorii pachetului de servicii turistice. 
IV.2.2. În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput doar un avans, plata finală se va face astfel: 
   a) pentru serviciile turistice care necesită confirmare din partea Agențiilor organizatoare, conform termenelor de plată comunicate de acestea, în scris, prin orice mijloace de comunicare, inclusiv, dar nu exclusiv, bonul de comandă; 
   b) pentru serviciile turistice care nu necesită confirmare din Agenției organizatoare, data scadentă a obligației de a achita diferența este ..................:      
IV.3. Plata serviciilor turistice aferente Contractului se poate efectua în LEI, în contul bancar RO75INGB0000999907171353 deschis la ING BANK sau în EURO în contul bancar RO70INGB0000999907674970 deschis la ING BANK ROMÂNIA
IV.4. După încheierea Contractului, Agenția își rezervă dreptul de modifica unilateral prețul (de a crește sau a diminua prețul), numai în condițiile stipulate la punctul IV.4.1.1.
IV.4.1.1. Creșterile de preț sunt posibile numai ca o consecință directă a schimbărilor legate de cel puțin unul dintre următoarele aspecte:
a) prețul transportului de pasageri care rezultă din costul carburanților sau al altor surse de energie;
b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse în contract, impuse de părți terțe care nu sunt direct implicate în executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi și aeroporturi;
c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.
IV.4.1.2.Creșterea prețului va fi aplicabilă sub condiția emiterii unei notificări adresate turistului, cel târziu cu 20 de zile înainte de începerea executării Contractului, notificare ce va conține justificarea creșterii respective a prețului.
IV.4.2. Reducerea prețului va putea fi aplicată cu condiția scăderii costurilor menționate la punctul IV.4.1.1, oricând, între data încheierii contractului și data începerii executării Contractului.
IV.4.3. În cazul în care creşterea preţului este mai mare de 8% din preţul total al Contractului,  turistul poate solicita încetarea Contractului, printr-o simplă notificare de denunțare unilaterală.

 V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

V.1. DREPTURILE AGENȚIEI

Agenția are dreptul: 
să primească plata prețului total aferent Contractului, în modalitățile și la termenele stipulate la punctul IV.
să modifice, unilateral, clauzele nesemnificative  ale Contractului, numai înainte de începerea executării acestuia, cu condiția informării prealabile a turistului, pe suport durabil. 

V.2. OBLIGAȚIILE AGENȚIEI

Agenţia se obligă:
să furnizeze turistului informațiile precontractuale - formularul de ofertă, cele contractulale,  pe suport scris sau suport durabil, precum și factura fiscală aferentă serviciilor contractate;
să furnizeze, în scris, turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu turistul (e-mail, fax, sms etc.), cu nu mai puţin de 3 zile calendaristice, înainte de data plecării, următoarele informaţii: 
a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse; 
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax, adresele de e-mail ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acestora, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului; 
c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului; 
să asigure, fără întârzieri nejustificate, contactarea agenţiei de turism organizatoare, direct de către turist sau/şi prin intermediul său, la alegerea acestuia din urmă, atât în faza precontractuală, cât şi în orice fază de executare a Contractului;
să informeze turistul, în cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, agenţia de turism organizatoare este constrânsă să modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie sau nu poate îndeplini cerinţele speciale impuse de lege, sau propune să mărească preţul pachetului cu mai mult de 8%, cu precizarea că, în oricare dintre aceste cazuri, turistul  are posibilitatea ca, într-un termen rezonabil specificat expres, să accepte modificarea propusă sau să înceteze contractul, fără a plăti vreo penalitate de încetare;
să modifice preţul Contractului în sensul majorării sau micşorării acestuia, după caz, arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau micşorărilor de preţ ale Contractului şi numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor prevăzute la punctul IV.4.1.1.Preţurile stabilite în contract pot fi majorate, numai dacă se turistul este notificat, în scris,  cu minimum  20 de zile calendaristice înainte începerii executării Contractului; 
în cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în Contract nu este/ nu poate fi realizată, Agenţia  are obligația să ofere  turistului alternativa corespunzătoare în vederea continuării călătoriei, fără majorarea preţului, oferind servicii turistice de aceeaşi calitate şi cantitate, ori să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice. În cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare, sau acesta nu le acceptă, din motive întemeiate, să asigure, fără costuri suplimentare, transportul retur al turistului la locul de plecare, ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate; 
să acorde, de îndată, prompt, asistenţă turistului aflat în dificultate, în cazul situaţiilor de forţă majoră sau a unui eveniment pe care nici agenţia de turism, nici agenția organizatoare sau prestatorul de servicii, cu diligențe normele, nu îl puteau prevedea sau evita. 

V.3. DREPTURILE TURISTULUI

Turistul are dreptul: 
să beneficieze de  informațiile precontractuale - formularul de ofertă, cele contractulale,  pe suport scris sau suport durabil, precum și datele de contanct ale agenției organizatoare, acestea din urmă la solicitarea expresă a turistului;
să beneficieze de toate serviciile ofertate și contactate;
să cesioneze  contractul privind pachetul de servicii de călătorie unei terț care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile contractului respectiv, cu condiția notificării scrise prealabile, transmise  Agenţia pe un suport durabil, cu minimum 14 zile înainte de începerea executării pachetului. În acest caz, între turistul care nu poate participa la călătoria turistică contractată (cedentul), terţa persoană (cesionarul) şi agenţia de turism (debitor cedat) se va încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate şi cesionate. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine, după caz, fie cedentului, fie cesionarului, şi niciodată agenţiei de turism (debitorului cedat). Turistul - Cedent  și Turistul – Cesionar  răspund, în solidar, pentru achitarea integrală a soldului precum şi a tuturor comisioanelor, tarifelor şi altor costuri suplimentare generate de acest transfer;
să denunțe unilateral Contractul, fără nicio obligaţie faţă de Agenţie, în cazul în care preţul stabilit în contract este majorat cu peste 8%, indiferent de motivele majorării. În acest caz, Turistul va notifica Agenției intenția de denunțare, în maximum 3 zile de la recepționarea adresei, comunicate de către Agenției inclusiv, via e-mail, sms. Pe cale de consecință, Agenția va rambursa prețul achitat, în termen de 14 zile de la data recepționării notificării de denunțare;
să accepte modificarea propusă de către Agenției, în cazul majorării cu peste 8% a pretului inițial al Contractului. În acest caz, Contractul inițial încetează,  Turistul contractând un alt pachet oferit, dacă este posibil, de o calitate echivalentă sau superioară. În acest caz, Turistul nu va putea solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip;
să denunţe unilateral, în orice moment, în tot sau în parte, Contractul. În cazul în care  denunţarea unilaterală nu este consecința unui caz de forță majoră, a majorării prețului cu mai mult de 8% sau a modificării elementelor esențiale ale ofertei, se consideră că denunțarea este imputabilă Turistului, acesta fiind  obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor Cap. VI RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ.  Valoarea maximă a despăgubirii o reprezintă  preţului integral al pachetului de servicii turistice contractat. 
Turistul are dreptul să solicite Agenției despăgubiri, în cazurile în care Contractul încetează din motive imputabile Agenției.

V.4. OBLIGAȚIILE TURISTULUI
Turistul este obligat să:
să contacteze Agenția, cu 48 (patruzeci și opt)  de ore înainte de plecare, pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.);
să respecte locul, data şi ora plecării, atât la dus, cât şi la întors, precum şi locurile, datele şi orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile şi daunele produse ca urmare a nerespectării de către Turist a prevederilor privind locurile de întâlnire şi orarele vor fi suportate de către acesta;
să îndeplinească eventualele formalități legale suplimentare (exemplificativ: în cazul călătoriei împreună cu minori -  împuternicirea din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoţeşte sau orice alte documente suplimentare, în situaţia în care numele turistului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii/anulării acesteia- documentele din care rezultă schimbarea numelui). Pentru o informare optimă, Agenţia recomandă şi consultarea site-ului Poliţiei de Frontieră. În astfel de cazuri, Agenția este exonerată de orice răspundere, în cazul cazu imposibiltății efecturii călătoriei;
să folosească mijloacele de transport, camera de hotel şi bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei lor. Agenţia este exonerată de orice răspundere pentru eventualele pagube produse sau vătămări suferite de turist ca urmare a nerespectării acestei obligații;
să suporte întreaga responsabilitate financiară, în cazul în care Turistul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat iniţial şi achitat, fie chiar și parțial.  Agenţia va depune toate diligențele, pentru a  onora noile solicitări ale Turistului, în limita posibilităţilor, iar eventualele diferenţe de preţ vor  fi suportate, exclusiv, de către Turist;
să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat de Agenţie (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament etc.), în vederea acordării serviciilor turistice. În cazul în care Turistul beneficiază de bilete de odihnă şi tratament, este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere biletul de trimitere de la medicul de familie şi dovada plăţii contribuţiilor pentru asigurări sociale, la zi;
să respecte programul de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regulă, la ora ______ a zilei de intrare şi se termină, de regulă, la ora . . . . . . . . . . a zilei de ieşire, datele fiind înscrise pe documentele de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri suplimentare, generate de neeliberarea spaţiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus, cad în sarcina exclusivă a Turistului;
să achite, la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubritate, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie. 

VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de Turişti, condiţiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile. 
În cazul în care Turistul  denunţă unilateral Contractul, fără ca denunțarea să fie  consecința unui caz de forță majoră, a majorării prețului cu mai mult de 8% sau a modificării elementelor esențiale ale ofertei, se consideră că denunțarea este imputabilă Turistului, acesta fiind  obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, după cum urmează:
 VI.1. În cazul denunțării unui pachet de servicii turistice externe, Turistul va fi obligat la plata unor penalități, după cum urmează: 
VI.1.1. 50 % din preţul pachetului de servicii, dacă denunţarea se face cu mai mult de 90 zile calendaristice înainte de data plecării;  
VI.1.2. 80 % din preţul pachetului de servicii, dacă denunţarea se face într-un interval mai mic de 90 zile calendaristice înainte de plecare sau prin neprezentarea la program; 
VI.1.3. 100 % din preţul pachetului de servicii, în cazul în care turistul a achiziţionat pachetul de servicii turistice din cadrul programului special (de exemplu, Early Booking etc.), indiferent de data la care turistul solicită renunţarea. 

VI.2. În cazul denunțării unui pachet de servicii turistice interne, Turistul va fi obligat la plata unor penalități, după cum urmează:
VI.2.1. 100 % din preţul pachetului de servicii, dacă denunţarea se face cu mai mult de 90 zile calendaristice înainte de data începerii sejurului; 
 VI.2.2. 100 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 90 zile calendaristice înainte de data începerii sejurului; 
VI.2.3. 100 % din preţul pachetului de servicii turistice, în cazul în care turistul a achiziţionat pachetul de servicii turistice din cadrul programului special (de exemplu, Early Booking etc.), indiferent de data la care turistul solicită renunţarea.
 VI.3.  În cazul în care Turistul care a contractat un pachet de servicii turistice nu se prezintă în termenul specificat în bonul de comandă sau în termenul comunicat în scris pentru a achita diferența de preț, Agenția are dreptul, dar nu și obligația, de a anula rezervările efectuate în beneficiul Turistului, avansul achitat fiind reținut cu titlu de penalitate pentru denunțarea unilaterală a Contractului, din motive neimputabile Agenției.
VI.4. Penalizările echivalente cu cele indicate la pct. VI.1.2, respectiv VI.2.2 se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinaţie, sau  dacă nu poate pleca în călătorie deoarece documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale, ori dacă se află  în imposibilitatea de a părăsi teritoriului ţării, din alte motive ce ţin de persoana acestuia. 
VI.5.  În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, Turistului i se vor reţine toate taxele datorate de Agenţie prestatorilor direcţi, cheltuielile de operare proprii acesteia, precum și comisionul aferent pachetului de servicii contractat.
VI.6.1. Turistul trebuie să depună, în scris, cererea de denunţare unilaterală a pachetului de servicii turistice la Agenţia la cu care a semnat Contractul. În caz contrar, cererea de denunţare este nulă de drept. 
VI.6.2. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de denunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale. 
VI.6.3.  Dacă, după încheierea Contractului, Turistul solicită, nemotivat, schimbarea hotelului, a structurii camerelor sau a oricăror  servicii, aceasta echivalează cu solicitarea de denunţarea unilaterală a Contractului, fiind aplicabile clauzele privind  penalităţile, după cum sunt  prevăzute în art. VI.1. sau VI.2.

VI.7.1 În contextul generat de pandemia Covid și/sau alte situații excepționale care presupun instituirea unor măsuri legale speciale și temporare, sejururile se vor desfasura în conformitate cu dispozitiile legale, fiecare hotel rezervandu-si dreptul de a aplica propria politica privind serviciile oferite, Agenția intermediară neputând fi ținută nici unic responsabilă, nici în solidar, cu Agenția Organizatoare și/sau cu prestatorul efectiv al serviciilor turistice.
VI.7.2 In cazul  anulării sejurului, pentru motive menționate la art. VI.7.1, suma achitata va fi alocată pentru reprogramarea unui nou sejur, ca regulă, iar în cazul în care nu este posibilă reprogramarea, din motive obiective care țin de agenția organizatoare, suma  achitată se va transforma în voucher cu o valabilitate de maximum 12 luni de la data emiterii. Numai în cazuri excepționale, sumele achitate vor fi restituite, în termen de 14 zile lucratoare de la data virării efective a acestora din contul agenției organizatoare în contul agenției intermediare.
VI.7.3. Indiferent de motivele anularii, atat agenția organizatoare, cât si agentia intermediara au dreptul sa-si retina din valoarea pachetului comisionul aferent.

VII. CAUZE EXONERATOARE DE RĂSPUNDERE

Agenția nu poate fi ținută responsabilă, în niciuna dintre situațiile menționate mai jos, precum și în nicio situație în care neexecutarea Contractului nu îi este imputabilă. 
VII.1. Anularea s-a făcut din cauza nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat în scris turistul, cu cel puţin 14 zile calendaristice înaintea datei plecării; 
VII.2.Anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse). Astfel, Agenţia nu răspunde în situaţii de grevă, conflicte politice şi de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internaţional (enumerare exemplificativă). Toate aceste situaţii care nu sunt imputabile niciunei părţi se consideră situaţii de forţă majoră şi exonerează de răspundere Agenţia, Turistului fiindu-i restituite sumele achitate, în termen de 14 zile de la data anulării, fără ca acesta din urmă să poată solicita nicio altă despăgubire.
VII.3 Nu sunt asimilate cazului de forță majoră  suprarezervările, precum şi  cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere, în aceste cazuri răspunderea revine unității de cazare sau companiei aeriene, Agenția fiind exonerată de plata oricăror daune.
 VII.4. Anularea s-a făcut ca urmare a denunțării unilaterale a Turistului, din motive neimputabile Agenției. 
VII.5. Turistul ia la cunoştinţă că serviciile pe care le achiziţionează, fără ca acestea să facă parte din contractul cu agenţia de turism, se află sub stricta răspundere a prestatorului local, sunt guvernate de legislaţia ţării de destinaţie, iar Agenţia nu are nicio responsabilitate asupra prestaţiilor în cauză. 
VII.6. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, exclusiv Turistului îi va incumba obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli, Agenția fiind exonerată de orice răspundere. 
VII.7.Agenția nu este răspunzătoare pentru erorile de rezervare imputabile Turistului sau cauzate de circumstanţe inevitabile şi extraordinare
VII.8. Forță majoră, așa cum este definită de lege, înlătură răspunderea Părtii care o invoca, în conditiile comunicării unei notificări scrise în termen de 14 zile de la apariție evenimentului ce constituie forța majoră. Notificarea va fi obligatoriu însoțită de un înscris doveditor, emis de către autoritățile competente. 

VIII. CAUZE DE ÎNCETAREA A CONTRACTULUI 
VIII. 1 Contractul încetează, de drept, odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii turistice înscris în documentele de călătorie. 
VIII.2. Contractul poate fi încetat prin denunțare unilaterală, de către oricare dintre părți, cu consecința achitării penalităților/daunelor menționate la capitolul VI, respectiv a restituirii sumelor achitate ca preț.
VIII.3.Agenţia nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligaţiilor stipulate în poliţele de asigurare contractate prin intermediul Agenţiei, deoarece aceasta este doar intermediar între Turist şi asigurator. 

IX. ALTE CLAUZE. RECLAMAȚII. ASIGURĂRI
IX.1.Turistul poate  întocmi o sesizare scrisă, la faţa locului, cu privire la deficienţele constatate, în cazul în care calitatea serviciilor de care beneficiază nu corespunde calității pachetului de servicii turistice contractate. Reclamația se va transmite prompt, atât Agenţiei, cât mai ales  prestatorului direct de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentanţilor locali ai turoperatorului etc.). 
    Datele de contact ale Agenţiei:
    Telefon: 0733489982
    E-mail: wuvamtours@gmail.com
IX.2. Prestatorul de servicii turistice va acţiona, de îndată, în vederea soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată, sau este soluţionată parţial, Turistul va putea depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, termen de decădere.  Agenţia, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicarea reclamației, va comunica Turistului răspunsul său, inclusiv dreptul la eventuale despăgubiri care i se cuvin, după caz, Turistului.
IX.3. Despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice şi nici sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
IX.4. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist. Principalele documentele justificative sunt:contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;  confirmările de primire; fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanţe, ordine de plată etc. - în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist); fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. Societatea de asigurare are dreptul să solicite Turistului şi alte documente justificative. 
IX.5.  Facultativ, Turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinaţie ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie. Agenţia recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalităţi de anulare. Turistul se poate informa în agenţii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiată în agenţia de turism de unde acesta a achiziţionat pachetul de servicii turistice, dacă Agenţia oferă acest tip de serviciu. 
IX.6. Agenţia nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligaţiilor stipulate în poliţele de asigurare contractate prin intermediul Agenţiei, deoarece aceasta este doar intermediar între turist şi asigurator. 
    
X. LITIGII
Litigiile apărute între Părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar Părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente de la sediul social al Agenției.

XI. DISPOZIȚII FINALE
XI.1.Turistul declară că Agenţia l-a informat complet cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile „Ordonanţei nr. 2 din 2 august 2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative” și a „Procedurilor de garantare din 15 ianuarie 2019 a sumelor plătite de călători în legătură cu pachetele de servicii de călătorie/serviciile de călătorie asociate în cazul insolvenței agenției de turism organizatoare și procedurile de despăgubire a călătorilor”.
XI.2. Prin semnarea acestui Contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice, Turistul îşi exprimă acordul şi luarea la cunoştinţă cu privire la condiţiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta Agenţiei. 
XI.3.Toate unităţile de cazare, precum şi mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale ţărilor de destinaţie, conform procedurilor interne şi normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o ţară la alta şi de la un tip de destinaţie la altul. 
XI.4. În cazul în care apare vreo ambiguitate sau o problema legată de intentie sau de interpretare, prezentul Contract se interpretează ca și cum a fost elaborat, în comun, de către părți, fără a fi instituită vreo  prezumtie sau obligație de a face dovada în favoarea sau în defavoarea uneia dintre părți (situație ce ar putea caracteriza oricare dintre părți în virtutea calității de autor exclusiv  al clauzelor prezentului contract). 
XI.5. Daca o clauză contractuală va fi declarată nulă absolut sau nu își va mai putea produce efectele, celelalte clauze contractuale vor produce efecte, în continuare, până  la expirarea perioadei contractuale/încetarea contractului din alte cauze.
XI.6. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
Prezentul contract conține 9 (nouă) pagini, a fost redactat în Limba Română și încheiat astazi, .............. într-un număr de 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

AGENȚIA                               TURISTUL                                    
                                                                                              
                                                         Arad, la ...................

Anexele – parte integrantă ale prezentului Contract
Anexa 1 Formularul de ofertă
Anexa 2 Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal